Sunday, October 25, 2009

Marka Kent Bursa | Ulu Şehir | Tolgahan «avdar

BURSANIN EKONOMiSi

BURSANIN EKONOMİSİ

BURSANIN BUGÜNKÜ EKONOMİSİ

Bursa'nın bugünkü ekonomik yapısı içerisinde, ülke ekonomisini temsil eder mahiyetteki temel sektörler, en önemli yeri işgal etmektedir.

Özellikle, imalat sanayinin Bursa'da hızlı bir gelişme göstermesi; istihdama, üretime, gelir seviyesinin artırılmasına, yeni kapasiteler yaratılmasına, Devlet gelirlerinin vergi yoluyla artırılmasına, ihracat yoluyla döviz girdisi sağlanmasına, çok önemli katkılar sağlanmaktadır.

Bursa ilinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'ya katkısı 1980 yılında %3,2 oranında iken, bu oran1986 yılında %3,6 olmuştur. Son yıllar itibariyle ise %8'ler civarında gerçekleştiği ve Türkiye sıralamasında ilk beş sıra içerisinde yer aldığı tahmin edilmektedir. Bursa'da yaratılan GSYH içerisinde 1980 yılında tarımın payı %25, sanayi payı %27 ve hizmetler sektörünün payı %48 iken, bu oranlar 1986'da %15, %43 ve %42 olmuştur.

Diğer taraftan Bursa ilinin 1986 yılı itibariyle toplam katma değer içerisindeki payının %8'ler seviyesinde gerçekleştiği, bunun içerisinde sanayi payının %5,5'ler dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Bursa'nın ticaret, sanayi, tarım, turizm ve hizmet sektörlerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, istihdamda da, önemli artışlar meydana getirmiştir.

1993 yılı itibariyle, toplam çalışan sayısının 350.000 olduğu bilinmekte olup, bu sayının 1994 yılında 400.000-450.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bursa'nın 1994 yılı itibariyle toplam vergi gelirleri (net tahsilat) 14 trilyon Lira'nın üzerinde olmuştur. Tahsilat artışı %83 dolayındadır. Genel Bütçe toplam vergi tahsilatı içerisindeki pay itibariyle Bursa %2,87'lik pay ile 5. sırada yer almaktadır.


TARIM SEKTÖRÜ

Bursa'nın fiziki konumunun ve iklim şartlarının uygunluğu, tarımsal yapıya, kalite, çeşit ve miktar yönünden zengin bir görünüm kazandırmaktadır. Tarım faaliyetleri içerisinde, bitkisel üretim, hacim ve değer itibariyle hayvansal üretimden önde gelmektedir. Tarımsal üretim, daha ziyade küçük işletmeler tarafindan gerçekleştirilmektedir. Tarım kesiminde makine kullanımı, büyük bir artış göstermektedir. Tarım sektörü, Bursa'da önemli bir istihdam sağlamaktadır. Bursa'da yaratılan tarımsal ürünler, aynı zamanda bunların işlenerek değerlendirildiği glda sanayiinin de gelişmesine neden olmaktadır.

Bursa'da tarıım yapılan kültür arazisi 477.094 hektardır. Bursa'da tarımsal üretimde her yıl artan bir verimlilik söz konusudur. Bunun nedenlerinin başında, yeni teknolojilerden faydalanılması, sulama imkanlarının artırılması ve sulanan arazilerin genişletilmesi, gübre ve ilaçlamaya büyük önem verilmesi, tarımda bilimsel yöntemlerden yararlanılması gelmektedir.

Bursa'da üretilen en önemli bitkisel ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, patates, soğan, tütün, domates, biber, üzüm, zeytin, şeftali, elma, armuttur. Ayrıca yıllık 600 ton yaş ipek kozası üretimi yapılmaktadır.TEKSTİL SANAYİ

Bugün yaygın biçimde iplik hammaddesin-den konfeksiyona kadar geniş bir operasyon sü-recine sahip olan tekstil endüstrisi, ileri teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip tesisleri ile, bölge ve ülke ekonomisinin itici gücünü temsil etmektedir.Bursa'da tekstil sanayiinde faaliyet gösteren 8000 civarında, çeşitli büyüklüklerde işyeri mevcuttur. Bu sektörde toplam istihdamın 60.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bursa'da toplam katma değerin % 25'den fazlası bu sektörde yaratılmaktadır. Bursa'nın bugünkü ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde fevkalade etkinliğe sahip bulunan tekstil sanayiini, şu alt sektörler oluşturmaktadır:
Pamuklu dokuma, sun'i ve sentetik iplik üretimi, sun'i ve sentetik iplik ve elyaftan üretilen dokuma, yünlü dokuma, tabii ipekli dokuma, fantezi iplik üretimi, örme ve trikotaj, boya-apre ve emprime işleri, havlu imalatı, konfeksiyon, çok çeşitli dokumalar. Ancak bu alt sektörler içerisinde, ekonomik etkinlik açısından en büyük pay, suni ve sentetik iplikten dokuma ürünlerinin yaratıldığı faaliyetlere ait . Tekstilin muhtelif dalları üzerine faaliyette bulunan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olan üye sayısı 1995 yılının ilk 5 aylık dönemi itibariyle 1400 civarındadır. Bunların çoğu orta ve ufak ölçekli işletmeler olmakla birlikte, özellikle son 10-15 yılda Bursa'da gerçekleştirilen büyük cesamette ve en son teknolojileri içeren yatırımlarıyla, tekstil sanayiinin Bursa'daki etkinliği daha da artmıştır. Bursa'da suni ve sentetik iplikten do-kuma üretimi yaklaşık 200 milyon metrekarenin üzerinde bulunmaktadır. Tekstil sektörü içerisinde irdelenerek, Bursa sanayii içerisinde önemli gücü oluşturan bir diğer dal da, boya-apre-emprimedir. Bu sektörde faaliyette bulunan kuruluşlar, üretilen çeşitli özellikteki kumaş, iplik ve benzeri ürünlerin boyanması, aprelenmesi ve desenlenmesi işi ile iştigal etrnektedir. Bu sektörde faaliyette bulunan kuruluş sayısı 143'tür. İstihdam ise 15.000'in üzerindedir.


OTOMATİV SANAYİ

Bursa'da ekonomik yapı üzerinde, tekstilden sonra ağırlığı en fazla hissedilen sektör otomotivdir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 3 tane binek tipi otomobil üretim fabrikası bulunmaktadır. Bunun yanında, aynı sektör içerisinde 200'ün üzerinde yan sanayi fabrikası bulunmaktadır. Taşıt araçları imalatı sektöründe Bursa'da, iki adedi beş kişilik binek tipi araba, bir adedi de, minibüs, midibüs, ve az sayıda kamyonet üreten toplam üç tane otomobil fabrikası bulunmaktadır.

Bu üç fabrikada 1994 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam binek otomobil üretiminin % 94'ü, toplam minibüs üretiminin % 29'u Bursa'da üretilmektedir. Bu üç fabrikanın toplam istihdamı ise 10.500 kişi civarındadır. Bursa'daki iki binek tipi otomobil fabrikasının 1994 yılı itibariyle, yıllık üretimi 200.017'dir, Diğerinin üretim kapasitesi ise aynı yıl, 226 kamyonet, 1406 minibüs, 1241 midi-büstür.


Otomotiv yan sanayiinde ise Bursa'da, motorlu kara taşıtlan için çok sayıda parça ve aksesuar imalatı yapılmaktadır. Bursa'da imalat sanayii içerisinde, gerek üretim çeşitleri, gerekse üretim miktarları açısından en geniş faaliyet alanına sahip sektör budur. Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren fırmaların bir kısmı sadece yedek parça ve aksesuar üretmekte, bazıları ise çeşitli sanayiler içerisinde irdelenmekle birlikte, bu sektörü ilişkin de muhtelif mamuller üretmektedir. Bu ürünler; metalden yedek parça, otobüs-kamyon karoseri, römork, plastik esaslı yedek parça, elektrik cihazları, vbg.dir.


Ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı firmalar dışında, çok sayıda irili ufaklı atölye niteliğinde işyeri de, bu sektöre ilişkin muhtelif yedek parça ve aksesuar imalat yapmaktadır.MAKİNA SANAYİ

Bursa'nın ekonomik yapısında ağırlıklı bir sektör de, makina endüstrisidir. Makina sanayiinde faaliyet gösteren firmaların çoğu, döküm ameliyesinden, nihai kullanım safhasına kadar geniş bir işlem sürecine sahiptir. Genelde endüstriyel mal şekliyle üretim yapan bu kuruluşlar; ağaç işleyen makinaler, elektrik makinaları, özel endüstri makinaları, tekstil makinaları, metal işleyen makinalar ve ziraat makinaları imalatını yapmaktadır. Bu sektörde büyük kapasiteli kuruluşlar yanında, çok sayıda orta ve ufak ölçekli işletmeler de faaliyette buluınmaktadır.


GIDA SANAYİ

Bursa'nın doğal şartlar itibariyle uygun bir fiziki konumda bulunması, tarım ürünlerinin, kalite, miktar ve çeşit yönünden zenginlik göstermesine imkan sağlamaktadır. Bursa'da gıda endüstrisine ilişkin olarak hemen her dalda faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. Bu sektörde et ve sütlü mamuller üretimi, sebze ve meyve işleme endüstrisi, bitkisel ve hayvansal yağlar, un ve unlu mamuller, şekerli mamuller, alkolsüz, gazlandınlmış meyve suları üretimi ile soğuk depoculuk, en önemli kısmı teşkil etmektedir.

Özelllikle meyve suyu, alkolsüz içki, konserve, konsantre salça üretiminde, Bursa'da mevcut kapasiteler, Türkiye genelinde önemli bir paya sahiptir.


TİCARET YAPISI

Bursa'nın ticaret hayatındaki etkinliği çok eski dönemlere rastlamaktadır. Bursa, özellikle ipekböceği yetiştiriciliği, sentetik, polyester iplik, pamuklu-ipekli kumaş ve kadife üretimi açısından haklı bir şöhrete sahip olmuştur. Bu durum, Bursa'ya tekstil alanında tarihi bir hüviyet kazandırmıştır. Bugün Bursa'da ticari faaliyetler çok zengin bir görünüm arz etmektedir.

Bursa'da yaratılan üretim değerleri, aynı zamanda bu ürünlerin gerek toptan, gerekse perakende olarak ticaretinin yapıldığı alanlar yaratmaktadır. Ayrıca Bursa'da nüfusun hızlı bir artış göstermesi, bu nüfusun çok çeşitli taleplerini karşılayacak ticari faaliyetlerin de artmasını zorunlu kılmaktadır.


İHRACAT YAPISI

Bursa, gerek tanmsal yapının verimliliği, gerekse çok çeşitli sanayilere ilişkin üretim tesislerinde üretilen malların zenginliği ve ihracat değeri taşıması dolayısıyla, yüksek bir ihracat potansiyeline sahiptir. Özellikle çok çeşitli kumaş, konfeksiyon, sun'i ve sentetik iplik, havlu-bornoz, pamuk ipliği, makina, otomobil ve yedek parça, çeşitli gıda maddeleri, yaş meyve ve sebze, deri konfeksiyon, tütün, zeytin vbg, maddeler, ihracatın en önemli kalemlerini oluşturmaktadır.

Bursa Ticaret ve Sanayi odası vasıtasıyla Bursa'dan gerçekleştirilen ihracat miktarı 1990 yılında 323 Milyon Dolar iken, 1992 yılında 445 Milyon Dolar'a, 1994 yılında 714 Milyon Dolar'a yükselmiştir.

Bursa'dan
yapılan ihracatın 1995 yılında 1 Milyar Dolar'ı bulacağı tahmin edilmektedir, BTSO kanalıyla gerçekleştirilen ihracat içerisinde sanayi ürünlerinin payı % 93,45, Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünlerinin payı % 6,44, Madencilik Ürünlerinin payı % 0,11 dir. Bursa'dan gerçekleştirilen ihracatın % 68'i, AB ülkelerine olmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatında ise en büyük pay, % 60 ile tekstil sektörüne ilişkindir. Otomotiv, makina ve madeni eşya, gıda sektörlerine ait olanlar diğer önemli grupları oluşturmaktadır. Bursa'dan gerçekleştirilen ihracatın en büyük kısmı, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD'ye olmaktadır.

Bursa,
coğrafi konumu ve sahip olduğu turistik değerleri itibariyle, turizm açısından da Türkiye genelinde müstesna bir yere sahiptir.


Bursa,tarihi zenginlikleri yanında dağ, deniz, kaplıca ve kış sporları turizmi açısından da, her mevsimde turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bursa'ya turistik amaçla gelen kişiler, farklı istek ve gereksinimlerine cevap verebilecek her türlü özelliği bulabilmektedir.Bursa'nın kıyı şeridindeki yerleşim yerleri, denizden yararlanmak isteyen çok sayıdaki turiste, tatil olanakları sunmaktadır. Bursa'daki kaplıcalar, şifalı suları ile her mevsim turistlerin ilgisini çekmektedir, Bursa'nın güneydoğusunda yer alan ve bölgenin en önemli yükseltisini oluşturan Uludağ ise, yaz ve kış aylarında, turizm olanakları sağlamaktadır.

Bursa'da, dağ ile deniz arası karayolu ile 60 dakika sürmektedir. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısında heryıl önemli artışlar olmaktadır.

Copyright © 2009-2015 · All Rights Reserved · Powered by Marka Kent Bursa · Designed by IMG Yapım

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=